Danh mục
Thông báo về việc xử lý học vụ hệ trung cấp chuyên nghiệp chính quy năm học 2014-2015
Thông báo về việc xử lý học vụ hệ trung cấp chuyên nghiệp chính quy năm học 2014-2015

Căn cứ cuộc họp hội đồng xét lên lớp năm học 2014-2015,  phòng Đào tạo thông báo đến học sinh trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy khoá 2013 và các học sinh khoá trước bị dừng học tập đã trả nợ môn về việc xét lên lớp như sau:

1. Học sinh đủ điều kiện lên lớp:

- Học sinh khoá 2013 đủ điều kiện lên lớp gồm 124 học sinh.

- Học sinh khóa trước bị tạm dừng học tập nay đủ điều kiện trở lại học tập ( đã làm đơn xin tiếp tục học tập ) được bố trí vào học các lớp tương ứng phù hợp gồm 30 học sinh.

* Đính kèm danh sách học sinh khoá 2013 đủ điều kiện lên lớp năm học 2014 – 2015.

** Danh sách học sinh thuộc diện dừng học tập được trở lại học tập cùng khoá 2013

2. Học sinh bị buộc thôi học:

- Học sinh thuộc diện buộc thôi học là những học sinh có điểm trung bình của năm học thứ nhất dưới dưới 4.0 (có danh sách buộc thôi học đính kèm).

- Các học sinh bị buộc thôi học nếu có nguyện vọng học lại từ đầu cùng với khoá 2014 thì làm đơn gửi về Phòng Đào tạo trước ngày 26/9/2014.

3. Học sinh thuộc diện chờ xử lý:

3.1 Học sinh có kết quả học tập tính đến thời điểm xét lên lớp nếu có điểm TB>=5 hoặc có số đơn vị học trình nợ không quá 20 đơn vị học trình có thể làm đơn xin được tiếp tục học tập cùng với khoá 2013.

Mẫu đơn nhận tại phòng đào tạo hoặc nhận tại địa chỉ website hcc2.edu.vn.

Học sinh viên nộp đơn về khoa / bộ môn chuyên ngành trước ngày 17/9/2014. Các khoa (bộ môn) liên quan xác nhận đơn và tổng hợp danh sách xin học tiếp chuyển về phòng Đào tạo trước ngày 19/9/2014 để trình hiệu trưởng quyết định. Nhà trường sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp chậm trễ nào.

3.2 Học sinh không thuộc trường hợp 1, trường hợp 2 và các học sinh thuộc trường hợp 3.1 nhưng không làm đơn trong thời hạn quy định sẽ được nhà trường cho học lưu ban cùng với khoá 2014 (các môn học đã có điểm >=5 sẽ được bảo lưu).

*** Mẫu đơn xin tiếp tục học cùng khoá 2013 nhận tại đây