Danh mục
Thông báo về việc xử lý học vụ hệ cao đẳng chính quy năm học 2014-2015
Thông báo về việc xử lý học vụ hệ cao đẳng chính quy năm học 2014-2015

Căn cứ cuộc họp hội đồng xét lên lớp năm học 2014-2015,  phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên cao đẳng hệ chính quy khóa 2012, khoá 2013 và các sinh viên khoá trước bị dừng học tập đã trả nợ môn về việc xét lên lớp như sau:

1. Sinh viên đủ điều kiện lên lớp:

- Sinh viên đủ điều kiện lên lớp là những sinh viên có điểm trung bình học tập >=5.0 và có số đơn vị học trình nợ không quá 25 đơn vị học trình.

- Sinh viên các khóa trước bị tạm dừng học tập nay đủ điều kiện trở lại học tập ( đã làm đơn xin tiếp tục học tập ) được bố trí vào học các lớp tương ứng phù hợp.

2. Sinh viên bị buộc thôi học:

- Sinh viên thuộc diện buộc thôi học là những sinh viên có điểm trung bình của năm học thứ nhất dưới 3.5 (đối với khoá 2013); có điểm trung bình sau 2 năm học dưới 4.0 (đối với khoá 2012). (Danh sách buộc thôi học đính kèm).

- Các sinh viên bị buộc thôi học nếu có nguyện vọng học hệ trung cấp chuyên nghiệp chính quy nhà trường sẽ cho chuyển bậc học và bảo lưu các môn học mà sinh viên đã học ở bậc cao đẳng. Sinh viên có nguyện vọng chuyển sang bậc trung cấp thì nộp đơn về Phòng Đào tạo trước ngày 26/9/2014.

3. Sinh viên thuộc diện chờ xử lý:

3.1 Sinh viên có kết quả học tập tính đến thời điểm xét lên lớp nếu có điểm TB>=5 hoặc có số đơn vị học trình nợ không quá 25 đơn vị học trình có thể làm đơn xin được tiếp tục học tập cùng với khoá 2012 hoặc cùng với khoá 2013.

Mẫu đơn nhận tại phòng đào tạo hoặc nhận tại địa chỉ website hcc2.edu.vn.

Sinh viên nộp đơn về khoa / bộ môn chuyên ngành trước ngày 17/9/2014. Các khoa (bộ môn) liên quan xác nhận đơn và tổng hợp danh sách xin học tiếp chuyển về phòng Đào tạo trước ngày 19/9/2014 để trình hiệu trưởng quyết định. Nhà trường sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp chậm trễ nào.

3.2 Sinh viên không thuộc trường hợp 1, trường hợp 2 và các sinh viên thuộc trường hợp 3.1 nhưng không làm đơn trong thời hạn quy định sẽ được nhà trường cho dừng tiến độ học tập để trả nợ môn học. Sinh viên chỉ phải trả nợ các môn học chưa đạt, hết học kỳ 2 năm học 2014-2015 nếu sinh viên đủ điều kiện lên lớp thì làm đơn đề nghị để nhà trường bố trí vào học các năm tiếp theo.

Nhà trường thông báo để các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện theo chức trách nhiệm vụ của mình.

* Sinh viên Khoá 2012 xem danh sách xét lên lớp tại đây

* Sinh viên khoá 2013 xem danh sách xét lên lớp  tại đây

* Sinh viên các khoá trước  xin trở lại học tập cùng khoá 2012 hoặc cùng khoá 2013 xem danh sách  tại đây

*** Sinh viên nhận mẫu đơn tại đây