Danh mục
Thông báo về việc sinh viên cao đẳng khóa 2015 đăng ký học phần bổ sung hoặc rút bớt học phần

THÔNG BÁO 

(Về việc sinh viên đăng ký học phần bổ sung hoặc rút bớt học phần đã đăng ký)

 

                   Căn cứ Quy chế học vụ của Trường Cao đẳng Xây dựng số 2 về đào tạo tín chỉ.

                 Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên hệ cao đẳng chính quy, liên thông khóa 2015 chưa đăng ký hoàn thành tín chỉ cho lịch học cá nhân trong đợt 1 học kỳ II năm học 2015 - 2016 thì sinh viên tải mẫu Phiếu đăng ký học phần bổ sung ghi thông tin theo mẫu và liên hệ phòng Đào tạo để được hướng dẫn đăng ký bổ sung.

                  Trường hợp, sinh viên đã đăng ký học phần thành công nhưng muốn rút bớt học phần thì tải mẫu Đơn Xin rút học phần, ghi thông tin theo mẫu và liên hệ Phòng Đào tạo để được hướng dẫn rút bớt học phần đã đăng ký.

                   Sinh viên nên đăng ký học phần vừa với khả năng học tập của mình (từ 14 đến 21 tín chỉ trong một học kỳ theo như quy chế học vụ của Trường). Tuy nhiên, đối với sinh viên liên thông đã có điểm chuyển từ hệ trong cấp thì trong mổi học kỳ sẽ đăng ký theo những học phần mà Phòng Đào tạo mở. 

                  Thời gian đăng ký và rút bớt học phần: từ ngày 26/02/2016 đến ngày 04/03/2016, ngoài thời gian trên Phòng Đào tạo không giải quyết cho bất cứ trường hợp nào.

 

Trân trọng.