Danh mục
Thông báo về việc nghỉ lễ 10/3 (AL) và lễ 30/4, 01/5 năm 2016
Thông báo về việc nghỉ lễ 10/3 (AL) và lễ 30/4, 01/5 năm 2016

BỘ XÂY DỰNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG SỐ 2

          SỐ:             /CĐXD2-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc


                   TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch);

Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2016 


Căn cứ Thông báo 4659/TB-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB và XH ban hành ngày 13/11/2015 về việc  nghỉ Lễ, Tết năm 2016 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Nhà trường thông báo tới toàn thể giảng viên, sinh viên - học sinh thời gian nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 AL), Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2016  như sau:

1. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch:

- Toàn thể sinh viên, học sinh được nghỉ 03 ngày liên tục, từ ngày 16/4 (Thứ Bảy) đến hết ngày 18/4 (Thứ Hai) năm 2016.

2. Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5:

- Toàn thể sinh viên, học sinh được nghỉ 04 ngày liên tục, từ ngày 30/4 (Thứ Bảy) đến hết ngày 03/5 (Thứ Ba) năm 2016.

3. Lịch học bù, thi bù:

            -  Đối với sinh viên các lớp niên chế (Cao đẳng chính quy khoá 2013, 2014 và Trung cấp chính quy khoá 2014, 2015):

+ Các lớp có lịch học vào Thứ Bảy, ngày 16/04/2016 sẽ học bù vào Thứ Bảy, ngày 07/05/2016 (giờ học và phòng học không thay đổi);

+ Các lớp có lịch học vào Thứ Hai, ngày 18/04/2016 sẽ học bù vào Thứ Sáu, ngày 06/05/2016 (giờ học và phòng học không thay đổi);

+ Các lớp có lịch thi, thi lại vào Thứ Ba, ngày 03/05/2015 sẽ thi lại vào 15h00 ngày Thứ Tư, ngày 04/05/2016.

            -  Đối với sinh viên các lớp tín chỉ (Cao đẳng Chính quy khoá 2015 và Cao đẳng Liên thông Chính quy khoá 2015):

                  + Các lớp tín chỉ sẽ học bù vào tuần cuối cùng sau khi kết thúc môn học (giờ học và phòng học không thay đổi);

            Thông báo này triển khai tới các Khoa/Bộ môn, các giảng viên và thay thế cho kế hoạch dạy bù.

   Nơi nhận:                                                    

- Ban Giám hiệu (để B/c);

- Các phòng, Khoa/Bộ môn;

- Đăng Web site;

- Lưu: VT, Đt.

 

 

                                                              TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                        TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

                                                                           (Đã Ký)

 

                                                              ThS. Lê Khắc Toản

Thông báo về việc nghỉ lễ 10/3 (AL) và lễ 30/4, 01/5 năm 2016