Danh mục
Thông báo về việc hướng dẫn thủ tục chuyển bậc học hoặc chuyển hệ đào tạo
Danh sách sinh viên buộc thôi học các khóa

Phòng Đào tạo trường Cao Đẳng Xây Dựng Số 2, thông báo đến các sinh viên học sinh thuộc đối tượng buộc thôi học hoặc đã hết thời gian đào tạo tập trung về hội trường 1 để được hướng dẫn làm thủ tục chuyển bậc học hoặc chuyển sang hệ vừa làm vừa học

Thời gian: 15h ngày 3/11/2016

Địa điểm: Hội trường 1 

1. Danh sách sinh viên buộc thôi học Cao đẳng chính quy:

2. Danh sách học sinh buộc thôi học Trung cấp chuyên nghiệp: