Danh mục
Thông báo về mức thu học phí năm học 2015 -2016 Hệ đào tạo tín chỉ khóa 2015

THÔNG BÁO

(Về việc quyết định mức thu học phí năm học 2015 - 2016 và bổ sung học phí học kỳ I hệ cao đẳng tín chỉ khóa 2015)

 

     Nhà trường thông báo Quyết định mức thu học phí năm học 2015 - 2016 hệ đào tạo cao đẳng tín chỉ khóa 2015 như sau:

     - 1 tín chỉ lý thuyết = 1 tín chỉ học phí

     - 1 tín chỉ thực hành = 1.5 tín chỉ lý thuyết

     - 1 tín chỉ thực tập  = 2 tín chỉ lý thuyết

     - 1 tín chỉ học phí = 170.000đồng

     Mức thu học phí từng học kỳ như sau:

     - Học phí 1 học kỳ =  170.000 x [Tổng (số tín chỉ đăng ký x mức thu học phí)]

     - Căn cứ vào số tín chỉ sinh viên đã học và số tiền học phí tạm thu trong học kỳ 1. Sinh viên nộp tiền học phí học kỳ 2 phải nộp bổ sung thêm học phí học kỳ 1 với số tiền tương ứng theo từng ngành như sau:

NGÀNH SỐ TIỀN NỘP BỔ SUNG
Xây dựng và xây dựng cầu đường 575.000 đồng/SV
Kinh tế xây dựng và tài nguyên nước 235.000 đồng/SV
Kế toán và quản trị 405.000 đồng/SV
Kiến trúc 1.085.000 đồng/SV
Lớp 2015CX5 65.000 đồng/SV

     Riêng hệ cao đẳng liên thông ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng và ngành Kế toán, số dư học phí  học kỳ 1 sẽ được trừ vào học phí của học kỳ 2 năm học 2015 - 2016.

     Thời gian nộp học phí: từ ngày 15/03/2016 đến hết ngày 30/03/2016

 

Quyết định vào thông báo chi tiết:

1. Quyết định

2. Thông báo