Danh mục
Thông báo tổ chức học lại đợt bổ sung Học kỳ 1 năm học 2015 - 2016
Thông báo tổ chức học lại đợt bổ sung Học kỳ 1 năm học 2015 - 2016

Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch tổ chức học lại đợt bổ sung học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 cho sinh viên cao đẳng và học sinh trung cấp chuyên nghiệp, cụ thể xem các file đính kèm sau:

1. Thông báo về việc tổ chức học lại đợt bổ sung

2. Danh sách các môn học lại đợt bổ sung

- Danh sách các môn hệ cao đẳng 

- Danh sách các môn hệ trung cấp chuyên nghiệp

Lưu ý:

Các sinh viên học sinh có kết quả học tập không tốt nhưng chưa có quyết định buộc thôi học đều được đăng ký học lại đợt bổ sung này. Khi nhà trường tiến hành xử lý kết quả học tập, sinh viên học sinh phải chấp hành hình thức xử lý theo quy định.

Yêu cầu các sinh viên thực hiện đăng ký đúng thời gian quy định. Mọi chậm trể sẽ không được giải quyết.