Danh mục
Thông báo lịch thi kết thúc học kỳ 2 năm học 2014 - 2015
Thông báo lịch thi kết thúc học kỳ 2 năm học 2014 - 2015

Phòng Đào tạo thông báo lịch tổ chức thi kết thúc học kỳ 2 năm học 2014 - 2015 như sau:

File Kế hoạch thi đính kèm.

Kính đề nghị các khoa/ bộ môn bố trí cán bộ coi thi, cán bộ lớp thông báo lịch thi đến cho các sinh viên học sinh được biết.

Trân trọng!