Danh mục
Thông báo học lại Học Kỳ Hè năm học 2015-2016
Thông báo học lại Học Kỳ Hè năm học 2015-2016

BỘ XÂY DỰNG

 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG SỐ 2

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                                                 TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2016

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC HỌC LẠI TRONG HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2015-2016 – HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY VÀ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

          Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên – học sinh trả nợ môn để cải thiện kết quả học tập, nhà trường thông báo về việc đăng ký học lại học kỳ Hè năm học 2015 – 2016 như sau:

I.     ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ:

                 1.  Sinh viên hệ cao đẳng chính quy niên chế từ khóa 2010 đến khóa 2014;

                 2.  Sinh viên liên thông cao đẳng chính quy niên chế khóa 2012;

                 3.  Sinh viên cao đẳng hệ vừa làm vừa học khóa 2009 đến khóa 2011;

                 4.  Học sinh trung cấp khoá 2010 đến khoá 2014.

II.      QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ HỌC LẠI:

1. Sinh viên, học sinh vào địa chỉ website http://daotao.hcc2.edu.vn để xem hướng dẫn và đăng ký môn học lại theo danh sách học phần được mở đúng theo danh sách;

2.Sau khi đăng ký, sinh viên - học sinh đi học theo thời khóa biểu đã đăng ký

3.Yêu cầu sinh viên -  học sinh đăng ký học lại và đóng học phí theo đúng thời gian quy định, mọi sự chậm trễ trong việc đăng ký học lại nhà trường sẽ không giải quyết;

4.Trong thời gian 01 tuần kể từ khi bắt đầu môn học, sinh viên – học sinh nếu không thấy có tên trong danh sách học lại mà phòng Đào tạo gửi cho giảng viên phụ trách môn học, thì phải báo ngay về phòng Đào tạo để được bổ sung kịp thời. Sau thời gian này nhà trường sẽ không giải quyết các trường hợp học sai lớp, đóng học phí sai môn học và không có tên trong danh sách mà phòng Đào tạo gửi cho giảng viên.

 

III. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ:

Thời hạn đăng ký học lại: từ ngày 05/06/2016  đến ngày 15/06/2016. 

IV. MỨC HỌC PHÍ VÀ THỜI GIAN NỘP HỌC PHÍ:

1. Mức học phí học lại theo quy định đối với hệ cao đẳng chính quy tín chỉ;

2. Thời hạn đóng tiền học phí từ ngày 20/06/2016 đến hết ngày  29/06/2016 tại phòng Tài chính Kế toán;

3.  Hết thời hạn đăng ký nhà trường sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào.

V. MỘT SỐ LƯU Ý

      1. Sinh viên – học sinh đăng nhập vào tài khoản của mình trên Cổng thông tin điện tử, vào mục Đ.KÝ HỌC LẠI & CẢI THIỆN để thấy được danh sách môn học có thể đăng ký và tiến hành đăng ký học ngay trên cổng thông tin.

      2. Sinh viên học sinh sẽ không được dự thi nếu không có tên trong danh sách học lại do Phòng Đào tạo cung cấp;

      3. Nhà trường sẽ không công nhận điểm đối với các trường hợp sinh viên học không đúng lớp đã đăng ký;

      4. Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Đào tạo (gặp thầy Bình, sđt 0917.532.093);

 

 

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

 

 

-  Các Phòng:  TCKT, QTĐS, TTKT&ĐBCL;

 

                               ( Đã Ký )

-  Các Khoa/Bộ môn TT (phối hợp thực hiện);

 

 

-  Dán bảng tin, đăng  Website;

 

             PGS.TS.KTS LÊ ANH ĐỨC

-  Lưu VT, ĐT.

Danh sách môn học dự kiến mở học lại hệ cao đẳng chính quy niên chế

Danh sách môn học dự kiến mở học lại hệ trung cấp chuyên nghiệp