Danh mục
Thông báo điều chỉnh thời khóa biểu lớp 17CKTRUC & 17CVL học kỳ 2 năm học 2017-2018 khóa 2017

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo điều chỉnh lịch học lớp 17CKTRUC & 17CVL như sau:

Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)