Danh mục
Thông báo điều chỉnh thay đổi phòng học

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo đến các bạn sinh viên học sinh hệ Cao đẳng chính quy về sự điều chỉnh thay đổi một số phòng học lớp tín chỉ như sau:

- Môn Pháp luật đại cương (chiều thứ 5, bắt đầu học ngày 23/10 - 01/12) chuyển sang phòng C101

Anh văn 1 (Lớp 17CX8 và các lớp học ghép, sáng thứ 3, sáng thứ 5, ngày bắt đầu học 06/11/2017 - 08/12/2017) chuyển sang phòng C202.

- Danh sách các lớp tín chỉ thay đổi phòng học (xem tại đây)

Lưu ý:

- Các bạn sinh viên học sinh kiểm tra lại thời khóa biểu trên cổng thông tin để cập nhật phòng học.