Danh mục
Thông báo đăng ký môn học kỳ II năm học 2016-2017
đăng ký môn học kỳ II năm học 2016-2017

Lưu ý:

  • Sinh viên đăng ký học phần xong phải báo cho cố vấn học tập của lớp mình duyệt học phần mình đã đăng ký học, Khi cố vấn học tập duyệt xong mới có tên trong danh sách lớp. (Danh sách cố vấn học tập được đính kèm bên dưới)
  • Sinh viên xem thời gian hủy học phần đã đăng ký mà không theo học được. 

Danh sách cố vấn học tập của các lớp (xem tại đây)