Danh mục
Thời khóa biểu học tập khóa 2015 học kỳ 1 năm học 2015-2016
Thời khóa biểu học tập khóa 2015 học kỳ 1 năm học 2015-2016

Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên học sinh Khóa 2015 hệ cao đẳng chính quy và hệ trung cấp chuyên nghiệp chính quy về kế hoạch học tập học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 như sau:

Thời gian bắt đầu học kỳ 1 : 05/10/2015.

Sinh viên học sinh tải các file đính kèm để xem chi tiết kế hoạch học tập của các khóa.

1. Hệ Cao đẳng chính quy Khóa 2015

2. Hệ Trung cấp chuyên nghiệp chính quy Khóa 2015

Kế hoạch này áp dụng đối với sinh viên học sinh khóa 2015.

Nhà trường yêu cầu các sinh viên học sinh nghiêm chỉnh thực hiện kế hoạch học tập.