Danh mục
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 (Khóa 2013, Khóa 2014)
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 (Khóa 2013, Khóa 2014)

Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên học sinh hệ cao đẳng khóa 2013, 2014 và hệ trung cấp chuyên nghiệp khóa 2014 về kế hoạch học tập học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 như sau:

Thời gian bắt đầu học kỳ 1 : 31/08/2015.

Sinh viên học sinh tải các file đính kèm để xem chi tiết kế hoạch học tập của các khóa.

1. Cao đẳng chính quy Khóa 2013

2. Cao đẳng chính quy Khóa 2014

3. Trung cấp chuyên nghiệp Khóa 2014

Kế hoạch này áp dụng đối với sinh viên học sinh khóa 2013 và khóa 2014. Sinh viên khóa 2015 sẽ bắt đầu học từ 14/09/2015 (có thông báo sau).

Nhà trường yêu cầu các sinh viên học sinh nghiêm chỉnh thực hiện kế hoạch học tập.