Danh mục
Thời khóa biểu chính thức học kỳ 1 năm học 2018-2019 khóa 2016 & 2017

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo đến các bạn sinh viên - học sinh thời khóa biểu chính thức học kỳ 1 năm học 2018-2019 hệ Cao đẳng khóa 2016 & 2017 như sau:

- Cao đẳng chính quy tín chỉ khóa 2016 (xem tại đây)

- Cao đẳng chính quy tín chỉ khóa 2017 (xem tại đây)

- Trung cấp tín chỉ khóa 2017 (xem tại đây)

- Các lớp tín chỉ hủy (xem tại đây)