Danh mục
Quyết định chuyển kết quả học tập cho sinh viên liên thông Cao đẳng chính quy năm 2016
Danh sách công nhận kết quả lớp học tập và chuyển điểm lớp cao đẳng liên thông chính quy

Phòng Đào tạo trường Cao Đẳng Xây Dựng Số 2, thông bao danh sách các học phần được công nhận kết quả học tập cụ thể như sau:

1. Quyết định chuyển kết quả học tập

2. Danh sách các học phần được công nhận kết quả học tập

3. Danh sách công nhận kết quả và chuyển điểm