Danh mục
Quy trình Cấp bảng điểm học tập

 

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ XÂY DỰNG SỐ 2

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

QUY TRÌNH

CẤP BẢNG ĐIỂM HỌC TẬP

 

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  1. Mục đích: Thống nhất thủ tục cấp bảng điểm học tập của học sinh sinh viên.
  2. Yêu cầu: Chính xác, nhanh chóng
 2. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
  1. Thực hiện đối với tất cả mọi sinh viên học sinh đã và đang học tập tại Trường. Riêng sinh viên học sinh tốt nghiệp được cấp một bảng điểm cùng với Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.
  2. Đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện: Phòng đào tạo.
  3. Phòng đào tạo chỉ giải quyết cấp bảng điểm, không giải quyết xem điểm. Sinh viên học sinh liên hệ văn phòng Khoa/Bộ môn để xem điểm học tập.
 3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
  1. Qui định chức năng nhiệm vụ của các Phòng ban/Khoa.
 4. NỘI DUNG

 

Thứ tự bước

công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời hạn

1

Sinh viên học sinh trình thẻ sinh viên, đóng lệ phí đăng ký cấp bảng điểm tại Phòng Đào tạo và nhận phiếu hẹn của Phòng đào tạo.

Phòng Đào tạo

Thực hiện ngay

2

Phòng Đào tạo in phiếu điểm, ký và chuyển Phòng Tổ chức – Hành chính đóng dấu.

Phòng Đào tạo, Phòng Tổ chức – Hành chính

Ký bảng điểm vào ngày thứ 3, 5 hàng tuần

3

Sinh viên học sinh đến Phòng Đào tạo trình Thẻ sinh viên, nộp phiếu hẹn để nhận bảng điểm.

Sinh viên học sinh làm thủ tục đăng ký vào ngày 2, 3, 4 sẽ nhận bảng điểm vào ngày thứ 6 liền kề. Đăng ký vào ngày 5, 6 sẽ nhận bảng điểm vào ngày thứ 5 liền kề.

Phòng Đào tạo

Ngày thứ 5, 6 hàng tuần

 

                                                                                TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm

                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG