Danh mục
Quy trình cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ

 

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ XÂY DỰNG SỐ 2

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

QUY TRÌNH

 CẤP BẢN SAO VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ

 

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  1. Mục đích: Thống nhất thủ tục cấp bản sao các loại văn bằng, chứng chỉ.
  2. Yêu cầu: Chính xác, đúng qui định
 2. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
  1. Thực hiện đối với tất cả mọi sinh viên học sinh đã và đang học tập tại Trường đã được công nhận và cấp bằng tốt nghiệp, đã hoàn thành chương trình được cấp chứng chỉ giáo dục quốc phòng, chứng chỉ giáo dục thể chất.
  2. Đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện: Phòng đào tạo.
 3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
  1. Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.
  2. Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.
 4. NỘI DUNG

 

Thứ tự bước

công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời hạn

1

Sinh viên học sinh điền phiếu yêu cầu cấp bản sao (mẫu DT14-CBS), nộp lệ phí, đơn cớ mất văn bằng, chứng chỉ có xác nhận của chính quyền địa phương tại Phòng Đào tạo.

Phòng Đào tạo

Thực hiện ngay

2

Phòng Đào tạo kiểm tra thông tin sổ cấp bằng gốc, nếu chính xác, cấp cho sinh viên học sinh phiếu hẹn nhận.

Phòng Đào tạo

Không quá 1 giờ làm việc

3

Mỗi tháng 1 lần, Phòng Đào tạo tập hợp và in, kiểm tra thông tin bản sao, vào sổ cấp bản sao và trình Hiệu trưởng ký. Phiếu yêu cầu của sinh viên trước ngày 20 hàng tháng sẽ được cấp bản sao vào ngày 01 của tháng kế tiếp.

Phòng Đào tạo

Hàng tháng

4

Theo phiếu hẹn, sinh viên đến Phòng Đào tạo nộp phiếu hẹn, trình chứng minh nhân dân, ký nhận vào sổ cấp bản sao và nhận bản sao.

Phòng Đào tạo

Không quá 40 ngày kể từ ngày yêu cầu.

 

 1. BIỄU MẪU KÈM THEO

Mẫu DT14-CBS: Phiếu yêu cầu cấp bản sao

                                                                                   TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm

                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG