Danh mục
Lịch thi hết môn khoá 2014, 2015 Học kỳ 1 năm học 2016-2017
Lịch thi hết môn khoá 2014, 2015 Học kỳ 1 năm học 2016-2017

Lịch thi hết môn khoá 2014, 2015 Học kỳ 1 năm học 2016-2017

Lịch thi hết môn các lớp niên chế

Lịch thi hết môn các lớp tín chỉ khoá 2015