Danh mục
Lịch thi hết môn HK1 năm học 2016-2017 Khoá 16 hệ Cao đẳng tín chỉ
Lịch thi hết môn HK1 năm học 2016-2017 Khoá 16 hệ Cao đẳng tín chỉ

Lịch thi hết môn HK1 năm học 2016-2017 Khoá 16 hệ Cao đẳng tín chỉ

Sinh viên hệ Cao đẳng niên chế đăng ký học ghép với các lớp  khoá 2016 thi theo lịch của khoá 2016.

Sinh viên có thể đăng nhập địa chỉ  http://daotao.hcc2.edu.vn/ để xem chi tiết lịch thi của mình.