Danh mục
Kết quả học tập học kỳ 1 năm 2015 - 2016

TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG SỐ 2

                 PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập – Tự do – Hanh phúc

 

                     KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC KỲ 1 NĂM 2015-2016

 

Hệ: Cao đẳng chính quy niên chế

Khóa 13:

1. Chuyên ngành: Xây dựng cầu đường

     - Lớp: 2013CCD (xem tại đây)

2. Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước

     - Lớp: 2013CDN (xem tại đây)

3. Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng

    - Lớp: 2013CKT1 (xem tại đây)

    - Lớp: 2013CKT2 (xem tại đây)

    - Lớp: 2013CKT3 (xem tại đây)

4. Chuyên ngành: Kế toán

    - Lớp: 2013CKTOAN (xem tại đây)

5. Chuyên ngành: Kinh doanh tổng hợp

    - Lớp: 2013CQT (xem tại đây)

6. Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

    - Lớp: 2013CVL (xem tại đây)

7. Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

    - Lớp: 2013CX1 (xem tại đây)

    - Lớp: 2013CX2 (xem tại đây)

    - Lớp: 2013CX3 (xem tại đây)

    - Lớp: 2013CX4 (xem tại đây)

    - Lớp: 2013CX5 (xem tại đây)

    - Lớp: 2013CX6 (xem tại đây)

    - Lớp: 2013CX7 (xem tại đây) 

Hệ: Cao đẳng chính quy niên chế

Khóa 14: 

1. Chuyên ngành: Xây dựng cầu đường

   - Lớp: 2014CCD  (xem tại đây)

2. Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước

   - Lớp: 2014CDN  (xem tại đây) 

3. Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng

   -  Lớp: 2014CKT1  (xem tại đây)

   -  Lớp: 2014CKT2  (xem tại đây)

   -  Lớp: 2014CKT3  (xem tại đây)

4. Chuyên ngành: Kế toán

   - Lớp: 2014CKTOAN  (xem tại đây) 

5. Chuyên ngành: Kinh doanh tổng hợp

   - Lớp: 2014CQT  (xem tại đây)

6. Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

   - Lớp: 2014CVL  (xem tại đây) 

7. Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

   - Lớp: 2014CX1  (xem tại đây)

   - Lớp: 2014CX2  (xem tại đây)

   - Lớp: 2014CX3  (xem tại đây)

   - Lớp: 2014CX4  (xem tại đây)

   - Lớp: 2014CX5  (xem tại đây)

   - Lớp: 2014CX6  (xem tại đây)

   - Lớp: 2014CX7  (xem tại đây)

   - Lớp: 2014CX8  (xem tại đây)

Hệ: Trung cấp chuyện nghiệp 2 năm

Khóa 14:

1. Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp

   - Lớp: 2014X1  (xem tại đây)

   - Lớp: 2014X2  (xem tại đây)

Hệ: Trung cấp chuyện nghiệp 2 năm

Khóa 15:

1. Chuyên ngành: Cấp thoát nước

   - Lớp: 2015N  (xem tại đây)

2. Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp

  - Lớp: 2015X1  (xem tại đây)

  - Lớp: 2015X2  (xem tại đây)