Danh mục
Kế hoạch sinh hoạt đầu khoá năm 2014
Thông báo về việc tổ chức sinh hoạt đầu khoá cho sinh viên học sinh khoá 2014

Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên hệ cao đẳng chính quy và học sinh trung cấp chuyên nghiệp chính quy khoá 2014 về kế hoạch sinh hoạt đầu khoá như sau:

 

1. Đợt 1: Từ ngày 29/9/2014 đến ngày 02/10/2014, gồm các lớp hệ cao đẳng chính quy sau:

- Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng (gồm các lớp: 14CX1, 14CX2, 14CX3, 14CX4 ) học buổi sáng tại hội trường 1;

- Ngành Quản lý xây dựng (gồm các lớp: 14CKT1, 14CKT2 ) học buổi sang tại hội trường 2

- Ngành Kỹ thuật công trình giao thông (gồm lớp: 14CCĐ1 ) học buổi sang tại hội trường 2

* Lịch học các môn chuyên môn bắt đầu từ ngày 06/10/2014

** Sinh viên xem lịch sinh hoạt đầu khoá đợt 1 chi tiết tại đây.

 

2. Đợt 2: Từ ngày 20/10/2014 đến ngày 23/10/2014, gồm các lớp hệ cao đẳng và hệ trung cấp chuyên nghiệp sau:

2.1 Hệ cao đẳng chính quy

- Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng (gồm các lớp: 14CX5, 14CX6, 14CX7, 14CX8 ) học buổi sáng tại hội trường 1;

- Ngành Quản lý xây dựng (gồm các lớp: 14CKT3, 14CKT4) học buổi sang tại hội trường 2

- Ngành Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước ( Lớp 14CĐN) học buổi sang tại hội trường 2

- Ngành Kế toán ( Lớp 14CKTOAN) học buổi sang tại hội trường 2

- Ngành Kỹ thuật công trình giao thông ( Lớp 14CCĐ2) học buổi chiều tại hội trường 1

- Ngành Quản trị kinh doanh ( Lớp 14CQT) học buổi chiều tại hội trường 1

- Ngành Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng ( Lớp 14CVL) học buổi chiều tại hội trường 1

2.2 Hệ trung cấp chuyên nghiệp chính quy : tất cả các ngành học buổi chiều tại hội trường 2

* Lịch học các môn chuyên môn bắt đầu từ ngày 27/10/2014

** Sinh viên xem lịch sinh hoạt đầu khoá đợt 2 chi tiết tại đây.