Danh mục
Kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2014-2015
Kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2014-2015

Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên học sinh về kế hoạch học tập học ký 2 năm học 2014 - 2015 như sau:

Thời gian bắt đầu học : 02/03/2015 (Nhằm ngày 12 tháng giêng năm Ất Mùi).

Sinh viên học sinh tải các file đính kèm để xem chi tiết kế hoạch học tập của các khóa.

1. Cao đẳng Khóa 2012

2. Cao đẳng Khóa 2013

3. Cao đẳng Khóa 2014

4. Trung cấp chuyên nghiệp Khóa 2013

5. Trung cấp chuyên nghiệp Khóa 2014

Nhà trường yêu cầu các sinh viên học sinh nghiêm chỉnh thực hiện kế hoạch học tập.