Danh mục
Danh sách học phần tín chỉ dự kiến mở trong học kỳ hè năm học 2015 - 2016
Danh sách học phần tín chỉ dự kiến mở trong kỳ (Học kỳ hè năm học 2015-2016)

 

Gửi sinh viên cao đẳng các khóa:

Chi tiết xem file đính kèm (tại đậy)

Chú ý:

  • Thời gian đăng ký từ ngày 24/06/2016 đến hết ngày 03/07/2016
  • Sinh viên Cao đẳng chính quy và Cao đẳng liên thông chính quy có thể đăng ký học chung.
  • Sinh viên Cao đẳng chính quy niên chế có thể đăng ký học các lớp tín chỉ trên và thi hết môn một (01) lần như các sinh viên khóa 2015.
  • Sinh viên ưu tiên đăng ký những môn có dấu "X" ở cột ghi chú để cải thiện điểm.

 

Trân trọng!