Danh mục
Chuẩn đầu vào và chuẩn đầu ra Ngoại ngữ cho SV Hệ cao đẳng chính quy tín chỉ

CHUẨN ĐẦU VÀO VÀ CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG

CHÍNH QUY ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 713/QĐ-CĐXD2 ngày 11 tháng 12 năm 2015

của Hiu trưởng Trường Cao đẳng Xây dựng số 2)

       

         Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.  Văn bản này quy định về học, tổ chức kiểm tra đánh giá, phân loại trình độ ngoại ngữ của sinh viên; tổ chức các lớp học phần ngoại ngữ; điều kiện miễn học, miễn thi học phần ngoại ngữ và công nhận Chuẩn đầu ra ngoại ngữ trước khi tốt nghiệp đối với sinh viên hệ cao đẳng chính quy, đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Cao Đẳng Xây Dựng Số 2.

2.  Xác định nội dung, phương pháp tổ chức đào tạo ngoại ngữ và trách nhiệm của các đơn vị, bộ phận và cá nhân có liên quan trong việc tổ chức, quản lý quá trình đào tạo ngoại ngữ đạt chuẩn đầu ra tại Trường Cao Đẳng Xây Dựng Số 2.

           Điều 2. Những quy định chung

1.  Sinh viên mới nhập học hệ cao đẳng chính quy tại Trường Cao Đẳng Xây Dựng Số 2 phải đạt Chuẩn đầu vào ngoại ngữ (Tiếng Anh) trình độ Bậc 1 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Phụ lục 1. Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam), tức là trình độ A1 (Khung tham chiếu chung Châu Âu).

2.  Những sinh viên chưa đạt trình độ ngoại ngữ đầu vào phải đăng ký học học phần Anh Văn tăng cường trước khi đăng ký học phần Anh Văn chính thức.

3.  Sinh viên tốt nghiệp hệ cao đẳng chính quy tại Trường Cao Đẳng Xây Dựng Số 2 phải đạt Chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ Bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Phụ lục 1. Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam), tức là trình độ A2 (Khung tham chiếu chung Châu Âu).

4.  Sinh viên đạt đầy đủ các học phần ngoại ngữ trong chương trình đào tạo của Trường được xem như đáp ứng quy định về chuẩn đầu ra ngoại ngữ.

        Điều 3. Tổ chức kiểm tra xếp lớp ngoại ngữ đầu vào

1.  Nhà trường thành lập Hội đồng và tổ chức thi kiểm tra xếp lớp đầu vào 01 lần cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy khóa mới nhập học hàng năm. Kết quả kiểm tra là cơ sở để Nhà trường phân loại, xếp lớp Anh Văn tương ứng cho sinh viên.

2.  Tất cả các đối tượng sinh viên trúng tuyển phải tham gia dự thi xếp lớp đầu vào ngoại ngữ , trừ các đối tượng được miễn thi, miễn học học phần Anh Văn (được quy định trong điều 5).

3.  Sau khi có kết quả kiểm tra trình độ ngoại ngữ, sinh viên được phân loại thành hai nhóm như sau:

Nhóm 1: Sinh viên có kết quả kiểm tra trình độ ngoại ngữ tương đương Bậc 1 trở lên của Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. Cụ thể là những sinh viên đạt 5 điểm trở lên trong bài thi thang điểm 10.

Nhóm 2: Sinh viên có kết quả kiểm tra dưới Bậc 1 của Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. Cụ thể là những sinh viên có điểm số dưới 5 trong bài thi thang điểm 10.

          Điều 4. Tổ chức học ngoại ngữ chính khóa và ngoại khóa

1.  Căn cứ kết quả kiểm tra trình độ ngoại ngữ đầu vào, sinh viên thuộc Nhóm 1 sẽ được đăng ký học phần Anh Văn  (3 tín chỉ) theo chương trình đào tạo của Trường.

2.  Sinh viên thuộc Nhóm 2 phải đăng ký học phần Anh Văn Tăng Cường (4 tín chỉ). Đây là học phần bổ túc kiến thức ngoại ngữ nhằm giúp sinh viên đạt chuẩn đầu vào A1 trước khi đăng ký học phần Anh Văn. Sinh viên nhóm này phải có kết quả đạt trong kỳ thi kết thúc học phần Anh Văn Tăng Cường mới được đăng ký học phần Anh Văn.

3.  Những sinh viên vắng thi trong kỳ thi xếp lớp đầu vào mà không thuôc đối tượng được miễn thi, sẽ phải học học phần Anh Văn Tăng Cường.

4.  Các học phần Anh Văn Tăng Cường sẽ được tổ chức vào các buổi sáng, chiều và tối nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên sớm đạt chuẩn đầu vào để đăng ký học phần Anh Văn. Việc đăng ký học phần Anh Văn Tăng Cường do sinh viên tự sắp xếp. 

5.  Chương trình giảng dạy, giáo trình, đề cương chi tiết học phần, tóm tắt học phần, tài liệu học tập, nội dung và hình thức thi kết thúc các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo được Hội đồng khoa học và đào tạo Trường thông qua theo quy định.

6.  Các học phần Anh Văn Tăng Cường, Anh Văn được Nhà trường tổ chức học và thi kết thúc học phần theo quy chế. Sinh viên có điểm đánh giá học phần đạt thì có đủ điều kiện và trình độ để đăng ký học phần tiếp theo và sau khi đạt tất cả các học phần theo quy định được xem như đáp ứng quy định về chuẩn đầu ra ngoại ngữ.  

           Điều 5. Miễn thi xếp lớp đầu vào và miễn học Học phần Anh Văn

1.  Các đối tượng sau đây được xét miễn thi xếp lớp đầu vào và miễn học học phần Anh Văn:

a.      Sinh viên có bằng cử nhân Anh Văn (trong vòng 5 năm cho đến thời điểm nhập học).

b.      Sinh viên đạt giải (nhất, nhì, ba) trong các kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh  bậc Trung học phổ thông cấp tỉnh trở lên trong vòng ba năm cho đến thời điểm nhập học.

c.      Sinh viên có các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế còn hiệu lực (02 năm)  do các cơ quan khảo thí quốc tế có thẩm quyền cấp (tính đến khi xét), với trình độ tương đương hoặc cao hơn bậc 2 Khung  năng lực ngoại ngữ Việt Nam, tức là trình độ A2 Khung tham chiếu chung Châu Âu. (Phụ lục 2. Bảng tham chiếu quy đổi chuẩn trình độ một số chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng Anh).

2. Các đối tượng được miễn thi xếp lớp đầu vào và miễn học học phần Anh Văn phải làm thủ tục xin miễn thi, miễn học và chuyển đổi điểm học phần theo quy định.

3. Nhà trường sẽ không giải quyết các trường hợp chậm trễ. Hiệu trưởng ra quyết định việc miễn thi xếp lớp, miễn học học phần Anh Văn và chuyển đổi điểm.

           Điều 6. Quy trình xin miễn thi xếp lớp đầu vào, miễn học học phần Anh Văn và quy đổi điểm học phần.

1.  Sinh viên thỏa mãn các điều kiện về miễn thi xếp lớp đầu vào và miễn học học phần Anh Văn như quy định tại Điều 5 nộp đơn (Phụ lục 4. Đơn xin miễn thi xếp lớp đầu vào, miễn học học phần Anh Văn và chuyển điểm học phần) kèm theo bản sao có công chứng và trình bản gốc để kiểm tra, đối chiếu cho phòng Đạo tạo.

2.  Phòng Đào Tao phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra và báo cáo Hiệu trưởng ra quyết định công nhận việc miễn học, miễn thi và chuyển đổi điểm học phần Anh Văn cho sinh viên.

3.  Điểm học phần Anh Văn sẽ được quy đổi theo quy định (Phụ lục 3. Bảng quy đổi diểm học phần Anh Văn).

          Điều 7. Lệ phí kiểm tra trình độ ngoại ngữ đầu vào

                 Sinh viên dự thi xếp lớp đầu vào ngoại ngữ phải nộp lệ phí theo quy định của Nhà trường.

          Điều 8. Tổ chức thực hiện

1.  Phòng Đào Tạo phối hợp với các đơn vị có liên quan và sinh viên hệ cao đẳng chính quy thực hiện Quy định này.

2.  Phòng Công tác SV-HS, Trung tâm NN-TH, các Khoa, Bộ môn, và cố vấn học tập tổ chức phổ biến rộng rãi Quy định này đến sinh viên.

3.  Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, các đơn vị báo cáo Ban Giám Hiệu (gửi văn bản cho Phòng Đào Tạo) để xem xét và giải quyết.

 

Tài liệu kèm theo

1. Quyết định

2. Quy định

3. Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3, Phụ lục 4