Danh mục
Quy trình Xử lý kết quả học tập

 

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ XÂY DỰNG SỐ 2

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

QUY TRÌNH

XỬ LÝ KẾT QUẢ HỌC TẬP

 

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  1. Mục đích: Thống nhất quản lý và xử lý kết quả học tập của sinh viên học sinh.
  2. Yêu cầu: Đảm bảo lưu trữ lâu dài đầy đủ tất cả thông tin dữ liệu kết quả học tập của sinh viên học sinh trên giấy; xử lý kết quả học tập chính xác, kịp thời.
 2. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
 • Thực hiện đối với tất cả mọi sinh viên học sinh các hệ, bậc đào tạo.
 • Các đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện trực tiếp gồm; Giảng viên, các Khoa, Bộ môn và Phòng đào tạo. Phòng Công tác  sinh viên học sinh
 1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
  1. Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy được ban hành theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
  2. Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành theo Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
 2. ĐÁNH GIÁ VÀ XỬ LÝ KẾT QUẢ HỌC TẬP

 

 

Thứ tự bước

công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời hạn

1

Công bố cách đánh giá kết quả học tập môn học:

Căn cứ đề cương chi tiết môn học của Khoa, Bộ môn qui định, giảng viên công bố cách đánh giá kết quả học tập, bao gồm: hình thức đánh giá quá trình (chuyên cần, thảo luận, bài tập,…), hình thức kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc môn học, hình thức kiểm tra, thi (viết, vấn đáp, trắc nghiệm, bài tập, đồ án, hoặc kết hợp nhiều hình thức, loại đề đóng/mở, thời gian kiểm tra, thi,…), tỷ lệ đánh giá điểm bộ phận và điểm thi kết thúc môn học.

Giảng viên công bố đúng đề cương chi tiết do Khoa, Bộ môn duyệt.

Tuần giảng dạy 1.

2

In và cung cấp bảng ghi điểm đánh giá quá trình:

- Căn cứ kế hoạch giảng dạy và thời khóa biểu, Phòng Đào tạo in và gửi Khoa, Bộ môn tổ chức giảng dạy môn học bảng ghi điểm theo mẫu thống nhất.

- Khoa, Bộ môn chuyển bảng ghi điểm đến giảng viên.

Phòng Đào tạo

Tuần giảng dạy 9.

3

Đánh giá điểm quá trình:

Giảng viên đánh giá điểm quá trình, tổ chức kiểm tra giữa kỳ, ghi vào bảng điểm, ký xác nhận.

Giảng viên

Trong suốt quá trình giảng dạy. Theo kế hoạch thông báo sinh viên.

4

Khoa, Bộ môn phụ trách giảng dạy môn học tổ chức thi, chấm thi kết thúc môn học. Giảng viên chấm thi ghi điểm và ký xác nhận.

Giảng viên chấm thi

Sau khi nhận bài thi từ Khoa, Bộ môn.

5

Công bố điểm:

 • Giảng viên giảng dạy công bố điểm quá trình, điểm giữa kỳ trong quá trình giảng dạy, chậm nhất vào tuần giàng dạy kết thúc môn học.
 • Khoa, Bộ môn giảng dạy môn học công bố điểm trên website của Trường theo hình thức scan file ảnh ngay sau khi nhận từ giảng viên.

-  Khoa, Bộ môn giảng dạy môn học công bố điểm thi kết thúc học kỳ sau ngày thi không quá 12 ngày. Hình thức công bố như đối với điểm quá trình, ngoài ra có thể thực hiện các hình thức bổ sung, như: niêm yết bản tin, qua giáo viên chủ nhiệm/ Ban cán sự lớp, email,…

Thư ký Khoa, Bộ môn giảng dạy môn học.

Theo trình tự công việc.

6

Xử lý bảng điểm:

 • Giảng viên nộp bảng điểm cho Khoa, Bộ môn chậm nhất sau ngày thi một tuần.
 • Lãnh đạo Khoa, Bộ môn ký xác nhận bảng điểm, photo để lưu và chuyển bảng điểm gốc về Phòng Đào tạo. Thời hạn chuyển bảng điểm về Phòng Đào tạo không quá 14 ngày sau ngày thi  kết thúc môn học.
 • Tất cả việc chuyển giao bảng điểm được thể hiện trên sổ giao nhận, có xác nhận người giao – nhận và ngày giờ bàn giao. Sổ giao- nhận do thư ký Khoa, Bộ môn lập và quản lý.

Thư ký Khoa, Bộ môn giảng dạy môn học.

Theo trình tự công việc.

7

Nhập điểm thi kết thúc môn học:

Phòng Đào tạo thực hiện việc nhập điểm thi kết thúc môn học vào hệ thống.

Phòng Đào tạo

Không quá 5 ngày làm việc kể từ khi nhận bảng điểm.

8

Xử lý kết quả học tập:

 • Hoàn tất xử lý kết quả học tập cuối học kỳ, năm học, chuyển kết quả đến Phòng Công tác  sinh viên học sinh.
 • Sinh viên học sinh thuộc diện được tạm dừng học được xử lý vào danh sách riêng, sau khi hoàn tất đăng ký học lại sẽ được bố trí vào các lớp khóa sau. Sinh viên học sinh bị buộc thôi học sẽ bị xóa tên.

Phòng Đào tạo

Không quá 30 ngày sau ngày thi cuối cùng.

9

Công bố điểm trên hệ thống để sinh viên truy cập:

Cập nhật kết quả học tập của sinh viên trên hệ thống thông tin nội bộ và trên website để các Phòng, Khoa, Bộ môn khai thác và sinh viên, phụ huynh theo dõi.

Phòng Đào tạo

Cập nhật 1 lần/1 tuần

 1. GIẢI QUYẾT THẮC MẮC, KHIẾU NẠI ĐIỂM CỦA SINH VIÊN HỌC SINH

Sinh viên học sinh được quyền khiếu nại về kết quả học tập và được xem xét, giải quyết trong thời hạn qui định. Không xem xét, giải quyết các thắc mắc, khiếu nại sau thời hạn quy định.

 1. Khiếu nại điểm đánh giá quá trình, kiểm tra giữa kỳ

Sinh viên học sinh trình bày khiếu nại với giảng viên trong thời gian học. Giảng viên giảng dạy có trách nhiệm giải quyết ngay trong thời gian giảng dạy. Cụ thể:

 • Giải thích cho sinh viên học sinh nếu ý kiến khiếu nại là sai.
 • Điều chỉnh lại điểm và công bố điểm điều chỉnh nếu ý kiến khiếu nại là đúng.

Sau khi kết thúc môn học, không giải quyết các khiếu nại về điểm quá trình và điểm giữa kỳ.

 1. Khiếu nại điểm thi cuối kỳ trên bảng điểm gốc.
 • Ngay sau khi phát hiện bảng điểm thi cuối kỳ trên bảng điểm gốc do Khoa, Bộ môn công bố trên website, bảng niêm yết có sai lệch, sinh viên học sinh ngay lập tức yêu cầu kiểm tra, điều chỉnh bằng cách điền phiếu yêu cầu điều chỉnh (mẫu DT11-DIEM), nộp tại văn phòng Khoa, Bộ môn. Trong thời hạn không quá 2 ngày làm việc, Khoa, Bộ môn kiểm tra và trả lời sinh viên.
 • Nếu thông tin là đúng và bảng điểm gốc đã được Phòng Đào tạo nhập vào hệ thống, thư ký Khoa, Bộ môn chuyển phiếu DT11-DIEM sang Phòng Đào tạo sau khi có xác nhận của giảng viên chấm thi và Trưởng khoa kèm theo bản photo tài liệu, bài thi chứng minh bài đúng. Sau khi có ý kiến phê duyệt chấp thuận của Trưởng Phòng Đào tạo, Phòng Đào tạo thực hiện xử lý điểm và lưu hồ sơ như lưu bảng điểm gốc.
 • Thời hạn khiếu nại điểm thi lần 1: trước ngày thi lần 2 của môn học, thời hạn khiếu nại điểm thi lần 2: sau 15 ngày kể từ ngày Khoa công bố điểm thi lần 2.
 1. Khiếu nại điểm cuối kỳ trên hệ thống khác với bảng điểm gốc do Giảng viên, Khoa, Bộ môn công bố.

      Sinh viên điền thông tin vào phiếu yêu cầu điều chỉnh bảng điểm (mẫu DT12-DIEM) và nộp tại văn phòng Khoa, Bộ môn giảng dạy môn học, để được kiểm tra và xử lý.

 • Nếu thông tin của sinh viên là sai, Thư ký Khoa, Bộ môn giải thích để sinh viên rõ.
 • Nếu thông tin của sinh viên là đúng, Thư ký Khoa, Bộ môn xác nhận và chuyển sang Phòng Đào tạo. Phòng Đào tạo kiểm tra và thực hiện điều chỉnh, thời hạn giải quyết: không quá 3 giờ làm việc kể từ khi nhận thông tin.
 1. Khiếu nại điểm trung bình học kỳ, năm học, tích lũy cả quá trình học.

      Sinh viên ghi phiếu DT13-DIEM và nộp Phòng Đào tạo. Phòng Đào tạo kiểm tra, giải thích hoặc điều chỉnh và công bố cho sinh viên biết. Thời hạn: không quá 3 giờ làm việc.

 1. BIỄU MẪU KÈM THEO

 

TT

Tên Biễu mẫu

Mã số

Nơi lưu

Thời hạn lưu tối thiểu

1

Phiếu yêu cầu kiểm tra, điều chỉnh điểm trên bảng điểm gốc

DT11-DIEM

PĐT

Lâu dài

2

Phiếu yêu cầu kiểm tra, điều chỉnh điểm trên hệ thống

DT12-DIEM

PĐT

Kết thúc năm học

3

Phiếu yêu cầu kiểm tra điểm trung bình

DT13-DIEM

PĐT

Kết thúc học kỳ

 

                                                                                TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm

                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG