Danh mục
Dự thảo Danh sách sinh viên cao đẳng xét điều kiện dự thi tốt nghiệp năm học 2014-2015
Dự thảo Danh sách sinh viên cao đẳng xét điều kiện dự thi tốt nghiệp năm học 2014-2015

Để chuẩn bị cho việc xét điều  kiện dự thi tốt nghiệp hệ cao đẳng năm 2014-2015, Phòng Đào tạo công bố kết quả học tập (tính đến ngày 17/07/2015) của sinh viên cao đẳng chính quy khóa 2012 và các sinh viên các khóa trước về đăng ký dự thi tốt nghiệp lại cùng với khóa 2012.

Số sinh viên đủ điều kiện (không nợ môn) : 548 sinh viên, trong đó: 463 sinh viên khóa 2012 cao đẳng chính quy, 85 sinh viên các khóa trước về đăng ký dự thi.

Phòng Đào tạo đề nghị sinh viên kiểm tra thông tin của mình. Mọi sai sót phản ánh về phòng Đào tạo theo địa chỉ Email:  phongdaotao.cx2@gmail.com

Đính kèm file

Danh sách hệ cao đẳng xét điều kiện dự thi tốt nghiệp năm 2014-2015.