Danh mục
Chuẩn đầu ra Cao đẳng hệ Chính quy Ngành Xây dựng cầu đường

BOÄ XAÂY DÖÏNG                                           COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG XAÂY DÖÏNG SOÁ 2                          Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

 

       
   

 

 


CHUẨN ĐẦU RA ĐỐI VỚI SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CAO ĐẲNG – HỆ CHÍNH QUY

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 554/QĐ – CĐXD2, ngày 31 tháng 3 năm  2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Xây dựng số 2)

 

-     Ngành đào tạo:              Xây dựng cầu đường

(Bridge and Highway Construction)

-     Trình độ đào tạo:          Cao đẳng

-     Hình thức đào tạo:        Chính quy    

-     Thời gian đào tạo:        Ba (03) năm

-     Đối tượng học sinh:      Tốt nghiệp PTTH

                                                                                        

I.      Giới thiệu chương trình đào tao:

Chương trình đào tạo ngành Xây dựng cầu đường nhằm mục đích trang bị cho người học sự phát triển toàn diện, có phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức. Sau khi tốt nghiệp, người học có năng lực làm việc theo đúng chuyên môn được đào tạo, đáp ứng được yêu cầu của các cơ quan, xí nghiệp.

 

II.     Yêu cầu về kiến thức:                                                                                                             

      1/. Kiến thức chung:

  • Có nhận thức đúng vể chủ nghĩa xã hội, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt nam.
  • Bảo đảm phẩm chất của người công dân: chấp hành chính sách của nhà nước, tôn trọng và làm theo hiến pháp, pháp luật, có tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật cao.
  • Trình độ tiếng Anh tương đương 300 điểm TOEIC trở lên.
  • Trình độ tin học tương đương trình độ B: sử dụng được các tính năng cơ bản các phần mềm chuyên ngành Autocad, Sap, Excel, Word…

2/.  Kiến thức chuyên ngành:

Được trang bị nền kiến thức trong lĩnh vực xây dựng giao thông như: khảo sát xây dựng, tính toán thiết kế, sử dụng và sản xuất vật liệu xây dựng, áp dụng các công nghệ xây dựng, tổ chức công trường xây dựng và chỉ đạo thi công, quản lý chất lượng, khai thác và sửa chữa công trình giao thông.

 

III.      Yêu cầu về kỹ năng:

      1./ Kỹ năng cứng:

- Sử dụng các thiết bị, dụng cụ, máy đo đạc để đo đạc định tuyến trong công tác khảo sát thiết kế tuyến; đo vẽ lập bình đồ khu vực, bình đồ tuyến; đo đạc xác định vị trí, cao độ, kích thước hố móng, móng và các bộ phận công trình cầu, cống trong quá trình xây dựng. Đo đạc xác định tim dọc tuyến, siêu cao, mở rộng, dốc dọc, cắm cong, bề rộng nền - mặt đường, ta luy nền...Có khả năng đo, vẽ hoàn công công trình cầu giản đơn vừa và nhỏ, đường ô tô và cống. Lập được hồ sơ hoàn công, quyết toán công trình.

- Hiểu biết về thiết kế các công trình cầu và đường ôtô. Thiết kế được công trình cầu, cống giản đơn; thiết kế đường ô-tô trên địa hình không quá phức tạp.

- Nắm chắc kiến thức cũng như các qui trình công nghệ, qui phạm kỹ thuật về thi công, nghiệm thu, kiểm định, khai thác và quản lý công trình. Triển khai tổ chức xây dựng những công trình cầu giản đơn vừa và nhỏ, công trình đường ô-tô, cống, trên địa hình không quá phức tạp.

- Có khả năng phân tích, lựa chọn phương án thi công hợp lý; lập được tiến độ xây dựng; đề xuất các biện pháp có hiệu quả trong tổ chức thi công để đạt mục tiêu chất lượng, kinh tế và an toàn.

- Có khả năng khai thác, sử dụng có hiệu quả các thiết bị cơ giới trong thi công, vận dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới.

     2./ Kỹ năng mềm:

- Sử dụng các phần mềm tin học văn phòng; có thể khai thác, ứng dụng một số phần mềm chuyên ngành tùy theo nhu cầu sản xuất.

- Có thể đọc bản vẽ được thuyết minh bằng Tiếng Anh.

- Có khả năng thuyết trình, giao tiếp và làm việc theo nhóm.

- Sử dụng thông tin khoa học để giải quyết những nhiệm vụ cụ thể trong thiết kế, xây dựng cầu đường do thực tiễn sản xuất đặt ra.

 

IV.      Yêu cầu về thái độ:

-     Có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng.

-     Có tư cách đạo đức cách mạng trong sáng.

-     Có tác phong và lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật cao.

-     Có kiến thức và hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.

-     Có ý thức tôn trọng, sống và làm việc theo đúng hiến pháp và pháp luật, trung thành với lợi ích cả dân tộc.

 

V.        Những công việc chính sau khi tốt nghiệp có thể làm được:

-  Tổ chức chỉ đạo công việc khảo sát, đo đạc thu thập số liệu cần thiết cho thiết kế cầu đường, thiết kế thi công và tổ chức thi công, chỉ đạo thực hiện xây dựng mới, bảo dưỡng, sửa chữa một công trình: cầu trung hoặc đoạn đường ôtô.

-  Biết làm các thủ tục, hồ sơ hoàn công và hạch toán kinh tế trong quá trình xây dựng.

     -  Có khả năng giải quyết các tình huống kỹ thuật phát sinh trong quá trình sản xuất.

-  Hướng dẫn được những qui trình công nghệ và thao tác kỹ thuật mới cho công nhân

 

VI.      Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

- Sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước, trong các công ty, doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng cầu đường.    

- Làm việc trong các tổ chức phi chính phủ, các dự án, các chương trình phát triển….

 

VI.      Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng xây dựng số 2, ngoài trình độ kỹ năng tay nghề vững vàng, hoàn toàn còn có khả năng học tiếp liên thông lên trình độ đại học, trên đại học cùng chuyên ngành hoặc chuyên ngành gần.

-----oOo-----