Danh mục
Chuẩn đầu ra Cao đẳng hệ Chính quy Ngành Vật liệu và Cấu kiện Xây dựng

       BOÄ XAÂY DÖÏNG                                    COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG XAÂY DÖÏNG SOÁ 2                          Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

 

       
   

 

 


CHUẨN ĐẦU RA ĐỐI VỚI SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CAO ĐẲNG – HỆ CHÍNH QUY

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 554/QĐ – CĐXD2, ngày 31 tháng 3 năm  2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Xây dựng số 2)

 

-     Ngành đào tạo:              Vật liệu và Cấu kiện Xây dựng

(Building Materials and Structures)

-     Trình độ đào tạo:          Cao đẳng

-     Hình thức đào tạo:        Chính quy    

-     Thời gian đào tạo:        Ba (03) năm

-     Đối tượng học sinh:      Tốt nghiệp PTTH

                                                                                        

I.      Giới thiệu chương trình đào tao:

 • Chương trình đào tạo Cử nhân Cao đẳng chuyên ngành Vật liệu và Cấu kiện Xây dựng được xây dựng theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo với mục tiêu đào tạo cụ thể, rõ ràng, sát thực.

      -     Sau khi tốt nghiệp, Cử nhân Cao đẳng Vật liệu và Cấu kiện Xây dựng hoàn toàn có đầy đủ năng lực để làm việc tại các công ty, nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng, các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, các viện nghiên cứu và phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng, các công ty tư vấn thiết kế, các cơ quan quản lý xây dựng và các cơ sở đào tạo chuyên về vật liệu xây dựng.

 • Có thể liên thông lên trình độ đại học cùng chuyên ngành hoặc chuyên ngành gần.

 

II.     Yêu cầu về kiến thức:                                                                                                             

      1/. Kiến thức chung:

 • Có nhận thức đúng vể chủ nghĩa xã hội, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt nam.
 • Bảo đảm phẩm chất của người công dân: chấp hành chính sách của nhà nước, tôn trọng và làm theo hiến pháp, pháp luật, có tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật cao.
 • Trình độ tiếng Anh tương đương 300 điểm TOEIC trở lên.
 • Trình độ tin học tương đương trình độ B: sử dụng được các tính năng cơ bản các phần mềm chuyên ngành Autocad, Sap, Excel, Word…

2/.  Kiến thức chuyên ngành:

-     Có kiến thức chuyên môn về tính chất cơ lý hóa của các các loại vật liệu xây dựng được sử dụng phổ biến hiện nay trong ngành xây dựng.

-     Có hiểu biết và am tường về công nghệ sản xuất các loại vật liệu xây dựng khác nhau.

-     Có khả năng vận dụng những kiến thức nghề nghiệp đã được đào tạo vào trong thực tế sản xuất và công tác sử dụng các loại vật liệu xây dựng tại công trường.

-     Có khả năng giám sát và giải quyết được các vấn đề về công nghệ (trong phạm vi cho phép theo quy định) trong các công ty, nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng.

 

III.      Yêu cầu về kỹ năng:

 • Đọc và vẽ được các bản vẽ kỹ thuật, công nghệ sản xuất trong các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng.
 • Quản lý, tổ chức và triển khai được công nghệ, quá trình sản xuất trong các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng.
 • Thiết kế và triển khai thi công được đối với các công trình xây dựng vừa và nhỏ.
 • Lập được kế hoạch và tiến độ sản xuất.
 • Ứng dụng được công nghệ thông tin trong thực tế sản xuất.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý được các tình huống phát sinh trong quá trình sản xuất.

 

IV.      Yêu cầu về thái độ:

-     Có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng.

-     Có tư cách đạo đức cách mạng trong sáng.

-     Có tác phong và lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật cao.

-     Có kiến thức và hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.

-     Có ý thức tôn trọng, sống và làm việc theo đúng hiến pháp và pháp luật, trung thành với lợi ích cả dân tộc.

 

V.        Những công việc chính và vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp có thể làm được:

 • Nhân viên phòng kỹ thuật tại các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng.
 • Thiết kế và thi công tại các công ty xây dựng, công trình xây dựng.
 • Nhân viên kỹ thuật tại các công ty tư vấn thiết kế xây dựng.
 • Cán bộ tại các cơ quan quản lý xây dựng hoặc các cơ sở đào tạo chuyên ngành vật liệu xây dựng.
 • Quản lý hoặc thí nghiệm viên tại các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.
 • Nghiên cứu viên tại các viện nghiên cứu về vật liệu xây dựng.

 

VI.      Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng xây dựng số 2, ngoài trình độ kỹ năng tay nghề vững vàng, hoàn toàn còn có khả năng học tiếp liên thông lên trình độ đại học, trên đại học cùng chuyên ngành hoặc chuyên ngành gần.

     

 

 

-----oOo-----