Danh mục
Chuẩn đầu ra Cao đẳng hệ Chính quy Ngành Quản trị kinh doanh

       BOÄ XAÂY DÖÏNG                                    COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG XAÂY DÖÏNG SOÁ 2                          Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

 

       
   

 

 


CHUẨN ĐẦU RA ĐỐI VỚI SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CAO ĐẲNG – HỆ CHÍNH QUY

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 554/QĐ – CĐXD2, ngày 31 tháng 3 năm  2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Xây dựng số 2)

 

-     Ngành đào tạo:              Quản trị kinh doanh

(Business Administration)

-     Trình độ đào tạo:          Cao đẳng

-     Hình thức đào tạo:        Chính quy    

-     Thời gian đào tạo:        Ba (03) năm

-     Đối tượng học sinh:      Tốt nghiệp PTTH

 

I.      Giới thiệu chương trình đào tao:

            - Chương trình đào tạo các Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh có phẩm chất đạo             đức tốt; hiểu biết những kiến thức cơ bản về quản lý - kinh tế; có kiến thức toàn diện          về quản trị kinh doanh; thành thạo các kỹ năng về quản trị doanh nghiệp, đảm bảo     năng lực cơ bản thực hiện chức năng quản trị, đồng thời có khả năng tự học tập,        nghiên cứu; có  khả  năng  nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc năng           động ở các doanh nghiệpđồng thời có khả năng tạo tạo lập doanh nghiệp mới.

            - Vị trí làm việc: Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể trở thành: Nhân viên kinh       doanh/đại diện kinh doanh, trưởng nhóm bán hàng, giám sát bán hàng, chuyên viên             nghiên cứu thị trường, phát triển thị trường, chuyên viên điều độ sản xuất…

            - Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể học liên thông lên đại học.

 

II.     Yêu cầu về kiến thức:

      1/. Kiến thức chung:

 • Về pháp luật, chính trị, xã hội và quốc phòng.

+ Nắm được những vấn đề cơ bản về Nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lê Nin

+ Hiểu về đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, nắm vững những điểm chính về Tư tưởng Hồ Chí Minh

+ Hiểu và cập nhật được các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội cũng như định hướng phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam trong từng giai đoạn.

+ Hiểu biết căn bản về thực trạng và xu hướng thay đổi của hoạt động kinh tế quốc gia và quốc tế cũng như các hiểu biết về toàn cầu hóa.

 • Về khoa học cơ bản, khoa học xã hội và khoa học tự nhiên.

Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và xã hội để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ: Toán cao cấp, Xác suất thống kê…

 • Trình độ tiếng Anh tương đương 300 điểm TOEIC trở lên.
 • Trình độ tin học:  Có trình độ tin học đạt chứng chỉ B quốc gia, sử dụng thành thạo các phần mềm trong công tác quản lý.

2/.  Kiến thức chuyên ngành:

 • Kiến thức cơ sở ngành:

Hiểu rõ những lý thuyết cơ bản trong lĩnh vực kinh tế, xã hội, tự nhiên và nhân văn. Liên kết và áp dụng các kiến thức cơ sở về khoa học quản trị, các công cụ dành cho nhà quản trị làm nền tảng nghiên cứu các môn học chuyên ngành cũng như trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

 • Kiến thức chuyên ngành:

Nắm được nội dung, quy trình và phương pháp quản trị đối với các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và vận dụng kiến thức vào thực tiễn về tâm lý con người, quản trị nhân sự, quản trị chất lượng, quản trị tài chính doanh nghiệp, quản trị sản xuất, quản trị bán hàng, lập và thẩm định dự án đầu tư, quản trị Marketing. Tổng hợp toàn bộ quy trình quản trị doanh nghiệp từ tạo lập doanh nghiệp đến phân tích hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Thực hành xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

 • Kiến thức bổ trợ:

+ Về ngoại ngữ: Đạt trình độ tương đương 350 điểm TOEIC.   

           + Về tin học: Có trình độ tin học tương đương B. Sử dụng được các phần mềm trong công tác quản lý, cụ thể:

            ▪ Hệ thống thông tin quản lý
      ▪ Thống kê kinh doanh
      ▪ Tin học ứng dụng trong kinh doanh

 

III.      Yêu cầu về kỹ năng:

      1/.  Kỹ năng cứng:

      + Dự báo và phân tích được những biến động của môi trường kinh doanh. Từ đó, lập và         soạn thảo, đề xuất kế hoạch, chương trình, dự án, chiến lược kinh doanh.

      + Lập và triển khai kế hoạch giải quyết các vấn đề quản trị doanh nghiệp.
      + Lập và triển khai các kế hoạch tác nghiệp cơ bản của doanh nghiệp
      + Hoạch định và triển khai tuyển dụng nhân lực của doanh nghiệp
      + Lập và thẩm định được các dự án kinh doanh
      + Hoạch định và triển khai các hệ thống và tác nghiệp bán hàng của doanh nghiệp.
      + Thống kê và phân tích được các số liệu thống kê nhằm tăng cường hiệu quả bộ máy            tổ chức và chất lượng sản phẩm

      + Kỹ năng giải quyết  vấn đề một cách logic, có hệ thống.

2/.  Kỹ năng mềm:

      Có kỹ năng giao tiếp tốt và xử lý các tình huống trong môi trường làm việc; kỹ năng         làm việc nhóm, làm báo cáo -  trình diễn và truyền thông trong quản trị doanh     nghiệp; tự học và nghiên cứu khoa học độc lập: sử dụng được tiếng anh để giải    quyết các vấn đề về kinh tế và quản trị kinh doanh; sử dụng thành thạo phần mềm             văn phòng để soạn thảo văn bản, khai thác và sử dụng được mạng Internet.

 

IV.      Yêu cầu về thái độ:

 • Có phẩm chất đạo đức, hiểu biết, sống và làm việc theo pháp luật, có trách nhiệm công dân.
 • Tinh thần trách nhiệm cá nhân và tinh thần trách nhiệm cộng đồng, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần yêu nước, gắn bó và phục vụ cộng đồng, có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp;
 • Ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tác phong công nghiệp, phương pháp làm việc khoa học, yêu nghề, Các giá trị đạo đức kinh doanh và giá trị nghề nghiệp, ý thức về những vấn đề đương đại, hiểu rõ vai trò của đạo đức và văn hoá kinh doanh. 
 • Tính kỷ luật, tôn trọng nội quy của doanh nghiệp và tổ chức, tinh thần sáng tạo trong công việc được giao, lòng say mê khoa học và tự rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn.
 • Phẩm chất đạo đức, chính trị.
 • Ý thức nghề nghiệp và trách nhiệm công dân.
 • Tác phong nghề nghiệp và thái độ phục vụ.

 

V.        Những công việc chính mà học sinh tốt nghiệp có thể làm được:

 • Liệt kê những công việc chính mà học sinh tốt nghiệp có thể làm được.
 • Yêu cầu kết quả thực hiện các công việc chính đó.

 

VI.      Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

      -     Nhân viên, quản trị viên cấp trung và cấp cơ sở trong các loại hình doanh nghiệp của nền kinh tế, các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ. Cụ             thể, làm việc trong phòng marketing, phòng tổ chức - hành chính (phòng nhân sự),         phòng kinh doanh - dự án, phòng chất lượng, phòng sản xuất…

     -     Tự tạo lập doanh nghiệp riêng cho bản thân.

 

VII.     Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

     -     Có khả năng tự học tập, nghiên cứu khoa học theo đúng chuyên ngành Quản trị kinh         doanh tổng hợp.

      -    Có thể học tập liên thông lên Đại học các ngành: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài           chính             Ngân hàng…

 

-----oOo-----