Danh mục
Chuẩn đầu ra Cao đẳng hệ Chính quy Ngành Kinh tế Xây dựng

BOÄ XAÂY DÖÏNG                                           COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG XAÂY DÖÏNG SOÁ 2                          Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

 

       
   

 

 


CHUẨN ĐẦU RA ĐỐI VỚI SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CAO ĐẲNG – HỆ CHÍNH QUY

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 554/QĐ – CĐXD2, ngày 31 tháng 3 năm  2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Xây dựng số 2)

 

-     Ngành đào tạo:              Kinh tế Xây dựng

(Construction Economics)

-     Trình độ đào tạo:          Cao đẳng

-     Hình thức đào tạo:        Chính quy    

-     Thời gian đào tạo:        Ba (03) năm

-     Đối tượng học sinh:      Tốt nghiệp PTTH

 

I.      Giới thiệu chương trình đào tao:

 • Chương trình đào tạo Cử nhân Cao đẳng chuyên ngành Kinh tế Xây dựng được xây dựng theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Xây dựng với mục tiêu đào tạo cụ thể, rõ ràng, sát thực.

      -     Sau khi tốt nghiệp, Cử nhân Cao đẳng Kinh tế Xây dựng hoàn toàn có đầy đủ năng lực để làm việc tại các công ty, Ban quản lý dự án, các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, Kinh tế Xây dựng, viện Kinh tế Xây dựng, các công ty tư vấn thiết kế, các công ty thi công, các cơ quan quản lý xây dựng và các cơ sở đào tạo chuyên về Kinh tế Xây dựng.

 • Có thể liên thông lên trình độ đại học cùng chuyên ngành hoặc đại học ngành xây dựng dân dựng và công nghiệp.

 

II.     Yêu cầu về kiến thức:                                                                                                             

      1/. Kiến thức chung:

 • Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác – Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành đào tạo.
 • Bảo đảm phẩm chất của người công dân: chấp hành chính sách của nhà nước, tôn trọng và làm theo hiến pháp, pháp luật, có tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật cao.
 • Có kiến thức cơ bản về toán học, về khoa học tự nhiên, đáp ứng nhu cầu tiếp thu kiến thức nâng cao trình độ, học tập cao hơn, nghiên cứu giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn.
 • Kiến thức cơ sở ngành: bao gồm các kiến thức về kỹ thuật trong xây dựng  trang thiết bị cho Sinh viên ngành Kinh tế Xây dựng khả năng thiết kế, đề xuất, đánh giá và lựa chọn giải pháp Kỹ thuật – Công nghệ phù hợp cho từng bộ phận cấu thành hay cho tổng thể các bộ phận cấu thành dự án xây dựng.
 • Trình độ tiếng Anh tương đương 300 điểm TOEIC trở lên.
 • Trình độ tin học tương đương trình độ B: sử dụng được các tính năng cơ bản các phần mềm chuyên ngành Excel, Word, Autocad, Project, Dự toán Excel…

2/.  Kiến thức chuyên ngành:

        Kiến thức chuyên ngành bao gồm các môn thuộc nhóm kiến thức về kinh tế và quản lý nói chung, kinh tế và quản lý trong xây dựng nói riêng nhằm giúp Sinh viên ngành Kinh tế Xây dựng đủ trình độ tiến hành triển khai, tổ chức, quản lý, vận hành từng giai đoạn hay toàn bộ các giai đoạn của một dự án nói chung và dự án xây dựng nói riêng phù hợp với định hướng phát triển Kinh tế - Xã hội của Đất nước, với các quy định của pháp luật và với mục tiêu của công ty.

 

III.      Yêu cầu về kỹ năng:

      Sinh viên ra trường sẽ trở thành Cử nhân “Kinh tế Xây dựng” được trang bị những kiến thức và nắm vững lý thuyết có khả năng về tư vấn, tổ chức, quản lý trong xây dựng; cụ thể chi tiết như sau:

1. Tư vấn trong lĩnh vực xây dựng cơ bản

 • Lập, phân tích, đánh giá dự án đầu tư.
 • Lập dự toán công trình.
 • Lập hồ sơ mời thầu xây lắp.
 • Lập hồ sơ đấu thầu xây lắp.
 • Lập dự án thi công công trình.
 • Thi công công trình.
 • Lập hồ sơ hoàn công.
 • Lập hồ sơ quyết toán và quyết toán công trình,…….

2. Tổ chức thực hiện dự án: Từ bước chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư đến khi kết thúc xây dựng; đưa dự án vào vận hành, khai thác…..

3. Quản lý đều hành: Quản lý, điều hành dự án xây dựng, hay quản lý cụ thể cho từng giai đoạn của dự án, hay quản lý cụ thể cho từng lĩnh vực của dự án như: Quản lý tài chính, Quản lý nhân sự, Quản lý tiến độ,….

4. Kỹ năng giao tiếp:

      Rèn luện cho Sinh viên kỹ năng trình bày, giải thích những giải pháp phức tạp, giải pháp thay thế… thông qua các báo cáo semina, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp.

      Trong thời gian thực tập, Sinh viên có cơ hội giao tiếp với các cơ quan đơn vị bên ngoài xã hội để đề đạt nguyện vọng, đề xuất yêu cầu,….khi thu thập số liệu phục vụ cộng việc, nhằm rèn luyện kỹ năng thuyết phục người nghe để đạt mục đích.

      Thông qua đó trang bị cho Sinh viên khả năng giao tiếp với đối tác khi tìm kiếm hợp đồng, thực hiện công việc,… khi ra trường làm việc.

 

IV.      Yêu cầu về thái độ:

-     Có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng.

-     Có tư cách đạo đức cách mạng trong sáng.

-     Có tác phong và lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật cao.

-     Có kiến thức và hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.

-     Có ý thức tôn trọng, sống và làm việc theo đúng hiến pháp và pháp luật, trung thành với lợi ích cả dân tộc.

 

V.        Những công việc chính và vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp có thể làm được:

 • Làm các công việc quản lý: quản lý dự án, quản lý tài chính, quản lý chất lượng,…trong các lĩnh vực xây dựng cơ bản tại các cơ sở, ban, ngành, ngân hàng, kho bạc, các công ty – đơn vị (Chủ đầu tư) đang thực hiện việc đầu tư và quản lý các công trình xây dựng.
 • Làm công việc kỹ thuật, tư vấn, thiết kế tại các đơn vị: Công ty tư vấn đầu tư và xây dựng, Công ty tư vấn thiết kế, Doanh nghiệp xây dựng,….
 • Nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế và quản lý trong xây dựng cơ bản các viện (Viện kinh tế xây dựng), ở các trung tâm,….

 

VI.      Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng xây dựng số 2, ngoài trình độ kỹ năng tay nghề vững vàng, hoàn toàn còn có khả năng học tiếp liên thông lên trình độ đại học, trên đại học cùng chuyên ngành hoặc xây dựng dân dụng và công nghiệp.

 

-----oOo-----