Danh mục
Chuẩn đầu ra Cao đẳng hệ Chính quy Ngành Kế toán

BOÄ XAÂY DÖÏNG                                           COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG XAÂY DÖÏNG SOÁ 2                          Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

 

       
   

 

 


CHUẨN ĐẦU RA ĐỐI VỚI SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CAO ĐẲNG – HỆ CHÍNH QUY

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 554/QĐ – CĐXD2, ngày 31 tháng 3 năm  2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Xây dựng số 2)

 

-     Ngành đào tạo:              Kế toán

                                                (Accounting)

-     Trình độ đào tạo:          Cao đẳng

-     Hình thức đào tạo:        Chính quy    

-     Thời gian đào tạo:        Ba (03) năm

-     Đối tượng học sinh:      Tốt nghiệp PTTH

 

I.      Giới thiệu chương trình đào tao:

 • Chương trình đào tạo ngành kế toán được xây dựng theo chương trình khung của Bộ GD & ĐT với mục tiêu đào tạo cụ thể, rõ ràng, sát thực.
 • Học xong chương trình này người học nắm vững được chuyên môn nghiệp vụ, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, có phẩm chất đạo đức - chính trị xã hội chủ nghĩa, có đủ điều kiện trở thành kế toán viên đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của xã hội về công tác kế toán.
 • Vị trí làm việc: Nhân viên kế toán tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, Nhân viên kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.
 • Có thể học liên thông lên trình độ đại học.

 

II.     Yêu cầu về kiến thức:

      1/. Kiến thức chung:

 • Có hiểu biết về các nguyên  lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam. 
 • Hiểu và cập nhật được các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về chính trị, văn hóa – xã hội cũng như đinh hướng phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam trong từng giai đoạn.
 • Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quốc phòng: Có đủ sức khỏe để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
 • Hiểu biết về thực trạng và xu hướng thay đổi của hoạt động kinh tế quốc gia và quốc tế cũng như các hiểu biết về toàn cầu hóa.
 • Có kiến  thức cơ bản  trong  lĩnh vực khoa học tự nhiên để  tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, học tập nâng cao trình độ chuyên ngành. 
 • Trình độ tiếng Anh tương đương 300 điểm TOEIC trở lên.
 • Tin học: đạt trình độ B về tin học ứng dụng,  thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng.

2/.  Kiến thức chuyên ngành:

 • Có kiến thức cơ sở ngành Kế toán như tài chính - tiền tệ, quản trị kinh doanh, marketing, pháp luật kinh tế, phân tích, thống kê trong kinh doanh, thuế làm nền tảng để nghiên cứu các nghiệp vụ chuyên sâu của ngành kế toán.
 • Có kiến thức bổ trợ như vẽ kỹ thuật, cấu tạo kiến trúc, định mức, đơn giá, tiên lượng, dự toán, kinh tế xây dựng làm nền tảng để nghiên cứu sâu kế toán trong doanh nghiệp xây lắp và kế toán quá trình đầu tư xây dựng cơ bản.
 • Có kiến thức cơ bản về phân tích và quản trị tài chính từ đó ứng dụng vào các phần hành và công việc tài chính tại doanh nghiệp.
 • Có kiến thức chuyên sâu để tổ chức thực hiện công tác kế toán tại các loại hình doanh nghiệp, thực hiện các phần hành kế toán như: Kế toán các quá trình sản xuất kinh doanh từ kế toán vốn bằng tiền, nguyên vật liệu, tài sản cố định, tiền lương, thuế, các khoản thanh toán, giá thành, tiêu thụ, xác định kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận, lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế.
 • Tổ chức thực hiện tốt công tác kế toán trong các ngành đặc thù như thương mại, xây lắp, đầu tư tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản.
 • Sử dụng thành thạo ít nhất một phần mềm Kế toán (Misa), phần mềm khai báo thuế và ứng dụng Excel trong Kế toán.

 

 1. Yêu cầu về kỹ năng:
 • Có kỹ năng tổ chức công tác kế toán bao gồm tổ chức bộ máy kế toán, vận dụng hình thức kế toán, hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán và cung cấp thông tin thông qua hệ thống báo cáo kế toán.
 • Thực hiện thành thạo toàn bộ công việc kế toán từ lập chứng từ, ghi sổ kế toán đến lập báo cáo kế toán và báo cáo thuế.
 • Có khả năng tự nghiên cứu, tư duy sáng tạo, làm việc độc lập.
 • Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh trong kinh doanh.
 • Có khả năng diễn đạt, thuyết trình các vấn đề về chuyên môn.
 • Có kỹ năng hợp tác và làm việc theo đội nhóm, đủ tự tin và bản lĩnh khi làm việc trong môi trường liên kết đội nhóm.

 

IV.      Yêu cầu về thái độ:

 • Chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.   
 • Có sự hiểu biết về ngành nghề và trách nhiệm đạo đức trong nghề nghiệp.
 • Có tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, luôn tôn trọng nội quy cơ quan, doanh nghiệp.
 • Luôn yêu nghề, có tinh thần cầu tiến, nhiệt tình trong công việc, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.
 • Luôn học tập, cập nhật kiến thức đáp ứng nhu cầu đổi mới.

 

V.        Những công việc chính mà học sinh tốt nghiệp có thể làm được:

      Tổ chức tốt công tác kế toán tại các doanh nghiệp. Thực hiện thành thạo các công việc kế toán từ khâu lập chứng từ kế toán, ghi sổ sách kế toán đến lập báo cáo kế toán, báo cáo thuế theo đúng yêu cầu trong công tác kế toán.

 

 1.  Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:
 •    Nhân viên kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ thuộc các loại hình doanh nghiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp; nhân viên khai báo thuế trong các loại hình doanh nghiệp; nhân viên quản lý thuế tại các cơ quan quản lý thuế của nhà nước; nhân viên phân tích tài chính trong các công ty chứng khoán, quỹ đầu tư.

 

VII.     Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

 •    Học sinh sau khi tốt nghiệp ngành Kế toán Trường Cao Đẳng Xây Dựng Số 2, có nền tảng kiến thức khoa học cơ bản vững chắc, có thể học tập và nghiên cứu tiếp ở bậc đại học.
 •    Có khả năng tự học và nghiên cứu để tự nâng cao trình độ; tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước.

 

 1. Các chương trình, tài tiệu tham khảo:
 •    Giáo trình kế toán tài chính – NXB tài chính – 2008.
 •    Chế độ kế toán doanh nghiệp (ban hành theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006) – NXB thống kê – 2009.
 •    Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam và hướng dẫn thực hiện các chuẩn mực kế toán theo chế độ kế toán mới – NXB tài chính – 2009.
 •   Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp (ban hành theo quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006) – NXB tài chính – 2008.

 

-----oOo-----