Danh mục
Chuẩn đầu ra Cao đẳng hệ Chính quy Ngành Cấp Thoát nước

       BOÄ XAÂY DÖÏNG                                    COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG XAÂY DÖÏNG SOÁ 2                          Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

 

       
   

 

 


CHUẨN ĐẦU RA ĐỐI VỚI SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CAO ĐẲNG – HỆ CHÍNH QUY

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 554/QĐ – CĐXD2, ngày 31 tháng 3 năm  2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Xây dựng số 2)

 

-     Ngành đào tạo:              Cấp Thoát nước

(Water supply and drainage)

-     Trình độ đào tạo:          Cao đẳng

-     Hình thức đào tạo:        Chính quy    

-     Thời gian đào tạo:        Ba (03) năm

-     Đối tượng học sinh:      Tốt nghiệp PTTH

 

I.      Giới thiệu chương trình đào tao:

         Chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ Cấp thoát nước trình độ cao đẳng nhằm mục đích trang bị cho người học sự phát triển toàn diện, có phẩm chất chính trị và có tư cách đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe tạo điều kiện cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, có hiểu biết cơ bản về đường lối chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, đáp ứng được các yêu cầu xây dựng và bảo vệ đất nước, có chuyên môn vững vàng. Sau khi hoàn thành chương trình học học sinh có thể học tiếp lên Đại học cùng chuyên ngành hoặc các ngành liên quan.

         Sau khi tốt nghiệp người học có thể làm được những công việc sau: vận hành trạm xử lý cấp nước, trạm xử lý nước thải, nhà máy nước vừa và nhỏ. Thiết kế mạng lưới cấp nước đô thị, mạng lưới thoát nước đô thị, hệ thống cấp thoát nước trong công trình, tham gia thiết kế nhà máy xử lý nước, nhà máy xử lý nước thải, Triển khai thi công các công trình thiết kế trên, thống kê khối lượng và lập dự toán công trình.

 

II.     Yêu cầu về kiến thức:

      1/. Kiến thức chung:

 • Hiểu biết về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà nước và pháp luật Việt Nam.
 • Có kiến thức cơ bản về Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với ngành đào tạo đáp ứng việc tiếp thu kiến thức cơ sở và chuyên môn.
 • Trình độ tiếng Anh tương đương 300 điểm TOEIC trở lên.
 • Trình độ tin học: tin học văn phòng, tin học chuyên ngành.

2/.  Kiến thức chuyên ngành:

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo sinh viên nắm vững kiến thức chuyên môn về công nghệ kỹ thuật cấp thoát nước như sau:

 • Xử lý nước cấp sinh hoạt và công nghiệp: Công nghệ xử lý nước cấp (nước thiên nhiên) cho sinh hoạt và công nghiệp, tính toán thiết kế nhà máy nước.
 • Xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp: Thành phần, tính chất của nước thải; tác động, ảnh hưởng của nước thải đối với môi trường; công nghệ, công trình xử lý nước thải, tính toán thiết kế nhà máy nước thải.
 • Mạng lưới cấp nước: Xác định nhu cầu, quy mô dùng nước, tính toán thiết kế mạng lưới,  hiểu biết về các thiết bị và công trình trên mạng lưới cấp nước, các công trình điều hòa và dự trữ nước, quản lý kỹ thuật mạng lưới cấp nước và các công trình trên mạng lưới cấp nước.
 • Mạng lưới thoát nước: Tổng quan về hệ thống thoát nước, tính toán thiết kế mạng lưới thoát nước đô thị và công nghiệp, quản lý mạng lưới thoát nước.
 • Cấp thoát nước trong công trình: lựa chọn kỹ thuật cấp và thoát nước cho công trình dân dụng hoặc công nghiệp.

 

III.      Yêu cầu về kỹ năng:

      1/.  Kỹ năng cứng:

 • Kỹ năng chuyên môn: thiết kế công trình, triển khai thi công các công trình cấp thoát nước đô thị và hệ thống cấp thoát nước trong công trình.
 • Năng lực thực hành nghề nghiệp: quản lý kỹ thuật hệ thống cấp thoát nước cao ốc, các công trình trong hệ thống cấp và thoát nước đô thị, vận hành các công trình đơn vị trong nhà máy xử lý nước.
 • Kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề: có khả năng giao tiếp và làm việc theo nhóm

2/.  Kỹ năng mềm:

 • Có kỹ năng giao tiếp cá nhân tốt, làm việc theo nhóm, có thể diễn giải ý tưởng và giải pháp kỹ thuật bằng hình vẽ,  sơ đồ,  lập bảng gồm cột và hàng để chiết tính. Có năng  lực  thuyết  trình,  trình bày một vấn đề kỹ  thuật  trước đám đông người nghe, có khả năng  truyền đạt cho công nhân, cán sự để hiểu ý định của mình  và  khả  năng  độc  lập  giải  quyết  vấn  đề  kỹ  thuật  ngoài công  trường.
 • Có kỹ năng đọc bản vẽ, hiểu bản vẽ và so sánh bản vẽ với thực tế. Có kỹ năng đo bằng thước cá nhân, có kỹ năng đọc hiểu số đo trong trắc đạc.
 • Có kỹ năng  lập bảng  tiến độ  thi công,  tối  thiểu  là  theo sơ đồ ngang,  tính được
 • khối lượng và lập bảng dự trù kinh phí.
 • Khả năng sử dụng tin học văn phòng trình độ A và ngoại ngữ trình độ B.
 • Khả năng tự học, cập nhật kiến thức và sáng tạo trong công việc.

 

IV.      Yêu cầu về thái độ:

 • Có đạo đức XHCN; có ý  thức  trách nhiệm công dân,  tôn  trọng pháp  luật,  luôn có  thái độ cầu  thị, đặc biệt tuân  thủ nghiêm  các  tiêu chuẩn do Nhà nước ban hành.
 • Có tinh thần trách nhiệm cao, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp và tác phong công nghiệp.
 • Có phương pháp  làm việc khoa học, có cách giải quyết các vấn đề  thực  tế kỹ thuật một cách bài bản, biết đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận.
 • Hợp tác, thân thiện, khiêm tốn trong giao tiếp với cộng đồng.

 

V.        Những công việc chính mà sinh viên tốt nghiệp có thể làm được:

 • Sau khi tốt nghiệp, Cử nhân Cao đẳng Cấp Thoát nước hoàn toàn có đầy đủ năng lực để làm việc tại các công ty, nhà máy xử lý nước, các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, Cấp thoát nước, Môi trường, các công ty tư vấn thiết kế, các cơ quan quản lý xây dựng, ban quản lý và các cơ sở đào tạo nghề về Cấp Thoát nước.
 • Yêu cầu kết quả thực hiện các công việc chính đó.

 

VI.      Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo sinh viên làm được những việc như sau:

 • Quản lý kỹ thuật, vận hành các công trình chính và công trình phụ trợ trong nhà máy xử lý nước, tham gia thiết kế và thi công các công trình trong nhà máy. Quản lý kỹ thuật, vận hành các công trình chính và công trình phụ trợ trong nhà máy xử lý nước thải tập trung và các trạm xử lý nước thải cục bộ tại các nhà máy xí nghiệp công nghiệp, tham gia thiết kế và thi công các công trình trong nhà máy. Thiết kế mạng lưới cấp nước, thoát nước đô thị và công nghiệp. Thi công các công trình trên.
 • Cấp thoát nước trong công trình: Đề xuất kỹ thuật cấp và thoát nước trong công trình cao. thiết kế và thi công hệ thống ống cấp nước lạnh, nóng và cấp nước chữa cháy, hệ thống đường ống thoát nước và các thiết bị vệ sinh.

 

VII.     Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

Học sinh tốt nghiệp có thể tiếp tục học tiếp nên đại học cùng chuyên ngành Cấp thoát nước và hệ Đại học chuyên ngành Môi trường hoặc ngành Xây dựng.

 

 

-----oOo-----